main-div

beautiful wines from the heart of Bulgaria

beautiful wines from the heart of Bulgaria

All Rights Reserved

+ 359 2 818 4950

logo_O

НИИВСН ЕООД

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ ЕООД

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ ЕООД

decor КОНТАКТИ Tel white large Pinterest white small

харесайте ни!

ОБЯВИ - профил на купувача ТУК

Facebook circle black large

WELCOME

ЛАБОРАТОРИЯТА

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Понеделник - петък:

8:00 ч. до 16:30 ч.

Лице за контакт:

Галя Михайлова,

 

ЛАБОРАТОРИЯТА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ИЗПИТВАНИЯ:

 

 

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ

 

 

І. В обхвата на акредитация:

 

1.Вино:

 

-Алкохол – действително, потенциално и общо

-Плътност и относителна плътност

-Захари /като редуциращи захари/

-Обща киселинност /като винена киселина/

-Екстракт – общ, беззахарен

-Серен диоксид – свободен, общ

-Летливи киселини /като оцетна киселина/

-Постоянна киселинност /като винена киселина/

-Сорбинова киселина

-рН

-Цианидни производни

-Олово

-Мед

-Желязо

-Цинк

-Наличие на изкуствени оцветители

-Етилацетат

-Ацеталдехид

-Метанол

-Диглюкозид на малвидола

 

2.Спиртни напитки. Дестилати:

 

-Алкохол - действителен

-Сух екстракт

-Обща киселинност /като оцетна киселина/

-Летлива киселинност/като оцетна киселина/

-Желязо

-Мед

-Олово

-Цианидни производни

-Общи захари и захароза – химичен метод

-рН

-Фурфурал – колориметричен метод

-Метилов алкохол

-Естери /като етилацетат/

-Алдехиди /като ацеталдехид/

-Висши алкохоли

      1-бутанол

      2-бутанол

      1-пропанол

      2-метил -1-пропанол

      3-метил -1-бутанол

 

3.Оцет:

 

-Екстракт

-Алкохол

-Обща киселинност /като оцетна киселина/

-Летлива киселинност /като оцетна киселина/

 

4.Спирт /етилов алкохол/:

 

-Алкохол

-Обща киселинност /като оцетна киселина/

-Алдехиди /като ацеталдехид/

-Естери /като етилацетат/

-Висши алкохоли

      1-бутанол

      2-бутанол

      1-пропанол

      2-метил -1-пропанол

      3-метил -1-бутанол

-Метилов алкохол

-Фурфурол

-Мед

-Олово

-Желязо

-Сух екстракт

-Цианидни производни

Акредитационен символ

 

ІІ. Извън обхвата на акредитация:

 

1/. Вина

 

1.Ябълчна киселина

2.Винена киселина

3.Млечна киселина

4.Лимонена киселина

5.Шикимова киселина

6.Антоциани – общи антоциани метод на P.R.Gayon and  Stonestreet

7.Феноли, изразени с индекс на Фолин-Чикалто

8.Феноли, изразени като галова киселина

9.Изменен метод на Somers

-общи феноли като катехинов еквивалент;

                 -нефлавоноидни фенолни съединения, като кафеен еквивалент;

                 -флавоноидните фенолни съединения, като катехинов еквивалент;

10. Спектрална характеристика 18 показателя  

11. Съдържание на дрожди, бактерии и плесени - микроскопиране

12. Количество на дрожди, бактерии и плесени

13. Количество на живи дрождени клетки

14. Количество на живи млечно-кисели и оцетно-кисели бактерии

15. Проверка на Селеронов апарат

16. Сулфати

17. Стабилност при ниска /-7 ̊C/

18. Стабилност/белтъчна,колоидна/ при висока температура/+60 ̊C/ - 16 часа

19. Оксидазна стабилност

20. Излишък на бистрител

21. Глицерин /GH/

22. Висши алкохоли /GH/

23. Трансразверетрол /HPLC/

24. Налягане на въглероден диоксид

25. Арсен

26. Цветни характеристики – като интензитет на цвета и нюанс

27. Пепел

28. Алкалност на пепел

 

2/. Спиртни напитки

 

1.Серен диоксид – свободен и общ

2. Фенолни киселини и алдехиди:

2.1 Ванилин

2.2 Ванилова киселина

2.3 Галова киселина

2.4 Сирингалдехид

3. Излишък на бистрител

4. Глицерин / GH /

5. Пропилен гликол / GH /

6. Пепел

7. Дъбилни вещества на винен дестилат

8. Арсен

9. Интезитет на цвета

10. Анетол

11. 2-метил -1-бутанол

12. DBP (Dibutyl phthalate)

13. DEHP (Di-(2-ethylhexyl) phthalate)

14. BBP (Butyl benzyl phthalate)

15. DIBP (Diisobutyl phthalate)

 

3/. Спирт

 

1. Чистота

2.Плътност/относителна плътност

3. Тест за абсорбиране на ултравиолетова светлина

4. Време за обезцветяване на разтвор на KМnO4

5. Изопропилов алкохол / GH /

 

4/. Гроздов концентрат

 

1.Серен диоксид

2.Мед

3.Олово

4.Захар

5.Обща киселинност /като винена киселина/

 

5/. Оцет

1. Мед

2. Желязо

3. Серен диоксид

 

6/. Грозде

1. Общи феноли

2. Общи антоциани

3. Захар

4. Обща киселинност

 

7/. Джибри

1. Алкохол

2. Захар

 

8/. Винени утайки

1. Алкохол

 

9/. Ниско-алкохолни напитки

1. Алкохол

2. Обща киселинност /като лимонена к-на; като винена к-на/

3. Редуциращи захари

 

Забележка: След преглед на конкретното запитване /наличие на метод за изпитване, технически средства, реактиви, персонал /се изпитват и продукти различни от изброените, но подобни на вино и продукти от грозде и вино/например сок от плодове, настойка от плодове, настойка от гроздови семки и други/ и извън акредитирания обхват.

 

Дата: 01.08.2014г.                                                             Изготвил: Галя Михайлова

Lab_11 Lab_12 Сертификат Акредитация_web

към

 

"НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ" ЕООД

 

се намира на адрес:

1606 гр. София

Район Красно село

ул. „20-ти април” №13

 

тел./код  0886737522; 0882165215;              

e-mail: laboratory@wineinbg.org

02 818 49 50

02 818 49 54

02 818 49 67

02 818 49 68