main-div

beautiful wines from the heart of Bulgaria

beautiful wines from the heart of Bulgaria

All Rights Reserved

+ 359 2 818 4950

logo_O

НИИВСН ЕООД

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ ЕООД

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ ЕООД

decor КОНТАКТИ Tel white large Pinterest white small

харесайте ни!

ОБЯВИ - профил на купувача ТУК

Facebook circle black large

WELCOME

ЛАБОРАТОРИЯТА

"НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ" ЕООД

 

гр. София 1618,

бул.„Цар Борис III” №134

 

карта - тук

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Понеделник - петък:

8:00 ч. до 16:30 ч.

Лице за контакт:

Галя Михайлова,

Телефон /02/ 818-4968

Мобилен  0882 165 215,  факс /02/ 818-4965

laboratory@wineinbg.org

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО, ЗАПЛАЩАНЕТО И ИЗПИТВАНЕТО НА ПРОБИ В  ИЗПИТВАТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ (ИЛ) КЪМ „НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ” ЕООД („НИИВСН” ЕООД):

 

 

1. Пробите се предоставят за изпитване лично от клиента или чрез куриер.

 

2. Пробите се приемат в лабораторията, придружени от възлагателно писмо/заявка, в която ясно са описани необходимите данни за продукта за изпитване (по преценка на клиента) и показателите за изпитване.

 

3. Прави се пълен преглед за установяване на съответствието на пробата с възлагателното писмо.

 

3.1. В случай на съответствие на пробата със съпътстващите я документи, тя се записва в документите на лабораторията, дава се входящ номер/код/, който се изписва върху опаковката. Входящият номер съответства на номера на протокола от изпитване.

 

Пробите се съхранява в подходящо помещение до изпълнение на заявката.

 

При завеждане се прави пълно описание на пробата, включително всяка аномалия или    отклонение от съответствието й с придружаващите я документи.

 

3. 2. В случай на несъответствие на обекта за изпитване с предоставеното описание или   когато изпитването не е заявено достатъчно точно, ръководител ИЛ или упълномощено лице се консултира с клиента по телефона и го информира за констатираното несъответствие. Резултатът от консултациите се документира.  

 

3.3. Промени в заявката се приемат, ако е приложимо и то при условие, че не е започнало изпълнението на заявката. В този случай клиентът изпраща коригирана заявка с отстранени несъответствия, която се прикрепва към първоначалните документи.

 

4. Въз основа на възлагателното писмо се изготвя сметка, която клиентът трябва да заплати преди започване на изпитването. Заплащането се извършва директно в касата на „НИИВСН” ЕООД или по банков път.

 

5. Изпитването започва след потвърждаване на плащането.

 

6. Възможности за получаване на резултатите – лично в ИЛ или по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка.

 

7. Ръководителят на ИЛ отговаря за уведомяването на клиента за всяко наложило се по      каквато и да било причина закъснение/отклонение относно договорения срок за изпълнение на изпитването, като с предпочитание се ползва писмената форма.

 

8. Рекламация за проведено изпитване може да бъде приета писмено или по телефона до 7 (седем) работни дни след получаване на протокола от изпитване от клиента.

 

9. Изпитвателната лаборатория извършва изпитвания на продукти и характеристики, съгласно акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” (ИА „БСА”) обхват и извън него.

 

9.1. Акредитираният от ИА „БСА” обхват, по който изпитвателната лаборатория извършва изпитвания на продукти и характеристики, е публикуван на интернет страниците на „НИИВСН” ЕООД и ИА „БСА”

 

9.1.1. Протоколите от изпитване, издавани от изпитвателната лаборатория съдържат резултати само от акредитирани дейности.

 

На видно място в протокола от изпитване е поставен акредитационния символ на ИА „БСА”, включващ регистрационния номер на сертификата за акредитация на ИЛ – рег. №27 ЛИ, чрез който изпитвателната лаборатория се позовава на акредитация.

 

9.1.2. Продукти и характеристики, които са включени в актуалната заповед за акредитация, не могат да бъдат изпитани извън обхват на акредитация.

 

9.2. Всички продукти и характеристики, които не са включени в актуалната заповед за акредитация, се изпитват извън обхват на акредитация.

 

9.2.1. Резултатите от дейности извън акредитирания обхват се предоставят на клиента като анализно свидетелство.

 

9.3. Продукти, за които са заявени изпитвания в и извън акредитирания обхват, се изпитват съгласно действащите в изпитвателната лаборатория правила.

 

При първоначална заявка клиента се уведомява за приложимите в лабораторията правила и документите, които ще получи в резултат от изпитванията.

 

 

 

Подробна информация във връзка с конкретни изпитвания се предоставя по телефона или на място в лабораторията.

Акредитационен символ Sertificate_15